Zalety produkcji wina

Zwiększając produkcję win w kraju, podnieślibyśmy spożycie, a zatem i produkcję cukru, co miałoby ogromne znaczenie dla dobrobytu naszego rolnictwa. Równocześnie ze zwiększoną produkcją wina, rozpocząłby się świetny rozkwit naszego sadownictwa, które na owoce odpadkowe. stanowiący 60% urodzaju, nie znajduje dobrego zbytu. Propaganda za wyrobem win, to walka z alkoholizmem, bo jak doświadczenie uczy, wino …

Kryteria oceny wody technologicznej

Wymagania stawiane wodzie technologicznej do produkcji piwa jasnego ,są następujące:

M ę t n o ś ć nie powinna być więksi niż 5 mg Si02/dm3, Mętność jest zwykle wywołana obecnością nadmiernej ilości krzemionki, związków organicznych lub obu składników.

Barwa dopuszczalna do 20 mg Pt/dm3, Wyższe natężenie barwy wskazuje na zawartość w wodzie barwnych substancji organicznych, …

Wpływ jakości wody na produkcję piwa

Związki chemiczne zawarte w wodzie wywierają zasadniczy wpływ na kształtowanie się pH brzeczki produkcyjnej, a więc mają istotne znaczenie na przebieg i wynik procesu zacierania.

Do związków chemicznie czynnych zalicza się sole podwyższające pH zacieru i brzeczki, a tym samym wpływające ujemnie na proces zacierania, oraz sole obniżające pH, których działanie jest korzystne w procesie …

Hodowla drożdży w jednym urządzeniu

Hodowla drożdży w jednym urządzeniu.

Heim i Meilgaard zaproponowali nowy, prosty sposób hodowli drożdży, który przeprowadza się w jednym tylko urządzeniu. Zasada nowej metody polega na tym, że nie nastawia się całej ilości brzeczki piwnej, lecz tylko jej niewielką część, która jest stale zwiększana w stadium wysokich krążków. W podobny sposób otrzymuje się w krótkim czasie potrzebną ilość drożdży, a …

Rozmnażanie drożdży metodą Coblitza.

Rozmnażanie drożdży metodą Coblitza

Do rozmnażania drożdży metodą Coblitza służą zbiorniki wykonane z blachy aluminiowej, o pojemności 30, 60, 120, 300 i 700 dm3, posiadające pokrywy z tego samego materiału oraz sterylizator o pojemności 350-400 dm3.

Do sterylizatora wprowadza się zwykle ochłodzoną brzeczkę chmielową, wypełniając go do 3/4 pojemności. Sterylizację prowadzi się w ciągu 1,5 godziny doprowadzając do wężownicy lub …