Produkty uboczne produkcji piwa

Kiełki słodowe
Kiełki słodowe stanowią produkt uboczny słodowni. Ich ilość wynosi ok. 4% w stosunku do suchej masy jęczmienia użytego do produkcji słodu. Są one bardzo wartościowym produktem ubocznym. Ze względu na dużą zawartość białka i aminokwasów stanowią cenny .składnik mieszanki paszowej dla zwierząt hodowlanych. Kiełki słodowe mają także zastosowanie przy przygotowywaniu pożywek do hodowli …

Charakterystyka beczek drewnianych j metalowych

Beczki d r e w n i a n e z drewna dębowego nie są opakowaniem nowoczesnym i z tego względu ich liczba stale się zmniejsza na rzecz beczek metalowych. Od wielu lat produkcja nowych beczek drewnianych została zaniechana, a beczki o znacznym stopniu uszkodzenia nie podlegają remontowi i są wycofywane z obrotu.

Stosowane beczki dębowe mają najczęściej pojemność ok. …

Preparaty enzymatyczne stosowane w warzelni

Preparaty enzymatyczne stosowane w warzelni

Preparaty enzymatyczne są dodawane do zacieru w warzelni w przypadku przerobu większej ilości skrobiowego surowca nie słodawanego, np. jęczmienia, kukurydzy, ryżu. Jeżeli do zacieru słodowego wprowadza się ponad 20% surowca nie słodowanego, to niezbędny jest już dodatek preparatu enzymatycznego.

Jeżeli zacierany słód jest gorzej rozluźniony, to nawet przy niższej od 20% dawce surowców nie słodowanych …

Preparaty do stabilizacji koloidalnej piwa

Preparaty do stabilizacji koloidalnej piwa

Preparaty do stabilizacji koloidalnej piwa są stosowane głównie w przypadku termicznego utrwalenia piwa.

W normalnych warunkach piwo nie jest odporne na działanie temperatury pasteryzacji 60-70°C. W piwie pasteryzowanym, uprzednio nie,stabilizowanym, mogą się wytrącić w szybkim czasie osady białkowo-garbnikowe. Dla przeciwdziałania wytrąceniu się tych osadów po pasteryzacji piwa są stosowane preparaty stabilizacyjne.

Preparaty enzymatyczne
Do stabilizacji …

Materiały filtracyjne

Materiały filtracyjne – Stosowanie materiałów filtracyjnych ma na celu oddzielenie zawiesin białkowo-garbnikowych z brzeczki piwnej oraz drożdży i zawiesin białkowo-garbnikowych z piwa.
Do filtracji brzeczki używa się ziemie okrzemkowe o grubych (cząstkach i perlity, do filtracji piwa natomiast: masę bawełnianą, azbest, ziemię okrzemkowa, ziemię krzemionkową i perlity.

Masa filtracyjna
Charakterystyka i wymagania jakościowe dla masy bawełnianej.

Masa bawełniana do filtracji …